Wygrany. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób uzależnionych.

 

Wygrany. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób uzależnionych.

Wygraj nowe życie!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zainspirowała nas sytuacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznych w województwie śląskim. Jak wynika z Raportu o stanie zdrowia mieszkańców woj. śląskiego (2007 r.) – chorzy, leczeni w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, to ogółem 23867 osób, leczeni ogółem uzależnieni od środków psychoaktywnych – 4435 osób, z czego aż 91% (!) to mężczyźni. Ponadto badania rynku wskazują, że mężczyźni w województwie śląskim stanowią grupę osób wykluczonych społecznie z powodu długotrwałej izolacji na rynku pracy – 66 394 mężczyzn (VI 2007 r.) oraz napływu do bezrobocia  – 62 551 mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych (Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. śląskim, 2007 r., Wojewódzki Urząd Pracy). Na tym jednak nie koniec. Największą grupę uzależnionych w woj. śląskim stanowią mężczyźni popełniający przestępstwa  (rozboje dla zdobycia środków finansowych na alkohol/narkotyki, handel środkami odurzającymi, uczestnictwo w dystrybucji i posiadanie narkotyków, przestępstwa pod wpływem alkoholu) – osadzani w placówkach penitencjarnych.

Adresatami projektu  mężczyźni uzależnieni od alkoholu lub innych środków uzależniających, poddających się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu do 24 miesięcy, zamieszkali w województwie śląskim, posiadający prawa publiczne, zdolni i gotowi do podjęcia zatrudnienia, osadzeni w placówce penitencjarnej regionu Śląska. 

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa mężczyzn uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających poprzez nabycie kompetencji społecznych i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie pracy.

W ramach projektu oferujemy:

Bezpłatne szkolenia miękkie.

Bezpłatny kurs komputerowy.

Bezpłatne poradnictwo zawodowe i prawne.

Ponadto podczas szkoleń Beneficjenci projektu otrzymają bezpłatny poczęstunek oraz niezbędne materiały szkoleniowe i wyposażenie dydaktyczne.

Projekt zakłada szeroki zakres oddziaływania. Założono 6 edycji trwających około 3,5 miesiąca każda. Zajęcia prowadzone są w 10 osobowych grupach dla zindywidualizowania form wsparcia.

Przy realizacji projektu brać będą udział doświadczeni psycholodzy, prawnik, trenerzy, doradcy zawodowi, liderzy klubów pracy oraz szkoleniowcy kursów kwalifikacyjnych.

Okres realizacji projektu: 01.09.2008 – 31.08.2010 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów osobistych.

Trening motywacji i poczucia własnej wartości.

Trening autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku na rynku pracy.

Kurs komputerowy, grafiki i projektowania stron WWW.

Indywidualne poradnictwo prawne.

Indywidualne poradnictwo zawodowe.

Biuro Projektu:

Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej

ul. Modelarska 10

40-142 Katowice 

tel. 032 209 05 32

e-mail: wygrany@pro-inwest.org

Scroll Up