Polityka prywatności

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej jako RODO – informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PRO-INWEST spółka cywilna Małgorzata Dobrowolska, Danuta Dobrowolska, Andrzej Dobrowolski, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice, NIP: 6341047402 (dalej jako Administrator).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Małgorzatę Dobrowolską. Kontakt: e-mail iod@pro-inwest.org.
 3. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane na podstawie: 1. Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celach wskazanych w jej treści. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; 2. w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 3. w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 6. w celu badania satysfakcji klientów, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Jeżeli Administrator pozyskał Twoje dane z innych źródeł niż od Ciebie bezpośrednio oznacza to, iż  zostały mu one przekazane na podstawie zawartej umowy lub jako część obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa przez: podmioty wykonujące zadania publiczne, jednostki pomocy społecznej, szkoły, dostawców usług, podwykonawców, podmioty współpracujące z Administratorem.  W takim przypadku Administrator może przetwarzać takie kategorie danych osobowych m. in. jak: dane identyfikacyjne, szczegóły osobiste, małżeństwo lub inna forma związku, szczegóły dotyczące innych członków rodziny lub domowników, sposoby spędzania czasu oraz zainteresowania, informacje prawne dotyczące wyroków, dane dotyczące zdrowia, edukacja i szkolenia, zawód i zatrudnienie, aktualne zatrudnienie, rekrutacja, kariera zawodowa, dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego. 
 5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będzie to konieczne do realizacji świadczonych przez Administratora usług. Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą umową z Administratorem będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, jak i przez okres wymagany dla przechowywania danych przepisami obowiązującego prawa. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub gdy ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 7. Do Twoich danych mogą mieć dostęp współpracujące z nami podmioty takie jak: biura księgowe i rachunkowe, prawnicy, informatycy, doradcy podatkowi, organy publiczne oraz wykonujące zadania publiczne lub podmioty działające na ich zlecenie. Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do swoich danych, prawo do otrzymania kopii danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.  
 9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych osobowych. W przypadkach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa – podanie danych osobowych może być obowiązkowe. 
 10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania. 
 11. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza postanowienia RODO – masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Scroll Up