Agencja Zatrudnienia

Pośrednictwo pracy

Aktywne pośrednictwo pracy w wydaniu naszej firmy to efektywne kojarzenie odpowiednich kandydatów z pracodawcami. Jesteśmy dumni z umiejętności trafnego doboru kandydatów do przyszłego miejsca pracy, poprzedzonego skonsolidowanym procesem rozpoznania kompetencji zawodowych i preferencji kwalifikacyjnych osób ubiegających się o pracę oraz dostosowaniem ich do konkretnego środowiska firmy.
Działania naszego zespołu w sposób szczególny nakierowane są na branże w których istnieją realne szanse zatrudnienia uwzględniając grupę beneficjentów, dla której proces pośrednictwa pracy jest realizowany.

Wśród systematycznych działań podejmowanych w ramach pośrednictwa pracy są:

 • Monitorowanie sytuacji gospodarczej, stanu przedsiębiorczości, planowanych i realizowanych inwestycji dających wolne miejsca pracy
 • Weryfikacja „ukrytego” rynku pracy
 • Prezentacja i promocja ofert w ramach katalogu firm
 • Współpraca z pracodawcami, przedstawicielami organizacji przedsiębiorców
 • Prowadzenie wąskiego pośrednictwa pracy, czyli realizacja procesów rekrutacyjnych
 • Współpraca z partnerami rynku pracy w zakresie polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania przedsiębiorczości.

W odpowiedzi na potrzebę uelastyczniania się rynku pracodawców i pracobiorców prowadzimy również:

 • doradztwo w zakresie rozwiązań elastycznych form zatrudnienia (np. pracy tymczasowej, telepracy, pracy kontraktowej, itp.)
 • pośrednictwo z wykorzystaniem elastycznych form zatrudnienia stałe i tymczasowe

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe to dla nas proces, w którym nasi doradcy zawodowi pomagają klientom lepiej zrozumieć siebie w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić im realistyczny wybór, zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.

Oferujemy doradztwo zawodowe dla:

 • osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 • dzieci, młodzieży i studentów
 • osób pracujących zmieniejących miejsce zatrudnienia
 • osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą

Doradcy zawodowi zajmują się badaniem i kształtowaniem potencjału klienta, jego silnymi i słabymi stronami. Pomagają klientowi w zrozumieniu fizycznych, umysłowych, emocjonalnych procesów rozwoju, jakim podlega jednostka. Doradztwo ma na celu również wykorzystanie istniejących na rynku środków finansowych i pozafinansowych, instytucji pomocowych, szkoleń i wreszcie możliwości zatrudnienia, z korzyścią dla klienta.

Nasze cele to:

 • rozpoznanie istniejących trudności;
 • podejmowanie odpowiednio skutecznych decyzji;
 • wybór odpowiedniego rodzaju pracy lub zadań rozwojowych;

Oferujemy:

 • Doradztwo indywidualne – prowadzenie rozmów doradczych
 • Doradztwo grupowe oparte na elementach Klubów Pracy
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Dokonywanie oceny zawodowej (przeprowadzenie badań psychologicznych i oceny umiejętności)
 • Dokonywanie analizy rynku pracy
 • Dokonywanie analizy stanowisk pracy
 • Tworzenie i wprowadzanie w życie projektów zawodowych (Indywidualny Projekt Zawodowy)
 • Kształtowanie umiejętności z zakresu asertywności, negocjacji, komunikacji społecznej, twórczego myślenia oraz zasad marketingu.
Scroll Up