Akademia umiejętności

 

Styczeń 2010 

W pierwszym miesiącu realizacji projektu stworzono narzędzia monitoringu i ewaluacji projektu. Rozpoczęto od opracowania metodologii pomiaru i kontroli procesu przebiegu realizacji projektu. Firma prowadząca monitoring i ewaluację projektu dokonała analizy treści wniosku aplikacyjnego, w tym harmonogramu realizacji zadań i poszczególnych etapów zadań. Na podstawie treści wniosku opracowano wstępne założenia dotyczące elementów, które winny być weryfikowane podczas realizacji projektu by móc określić: 

·       adekwatność prowadzonych działań względem zapotrzebowania grupy docelowej; 

·       zgodność realizowanego projektu z założeniami umieszczonymi w treści wniosku aplikacyjnego. 

Opracowano wzory kwestionariuszy do badań ankietowych (Ankieta Do Monitoringu Beneficjenta Projektu; Kwestionariusz Oczekiwań Beneficjenta Projektu – Skala Potrzeb Szkoleniowych; Kwestionariusz Spełnienia Oczekiwań Beneficjenta Projektu; Kwestionariusze Oceny Zajęć Grupowych i Indywidualnych) oraz zdefiniowano badane rezultaty wraz z ich docelowymi wartościami i wskazaniem momentu weryfikacji.

Luty 2010

W badanym miesiącu zajęcia rozpoczęła pierwsza grupa uczestników i odbyły się pierwsze zajęcia indywidualne w postaci spotkań rekrutacyjnych i badania potrzeb szkoleniowych.

Przeprowadzono badanie ankietowe – badanie oczekiwań beneficjenta projektu wśród uczestników I edycji. Wśród wszystkich oczekiwań uczestników projektu najbardziej akceptowanym twierdzeniem było „zwiększenie swoich szans na zatrudnienie” oraz „zdobycie umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy”. Ważna dla uczestników I edycji projektu okazała się także sama „motywacja do podjęcia pracy”, to istotne w kontekście osadzenia w zakładzie karnym (zwłaszcza długotrwałego) ponieważ w warunkach pozbawienia pracy motywacja do jej znalezienia zanika. Największe obawy wśród uczestników projektu przed rozpoczęciem wsparcia budzi „umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych” oraz „kontrola własnych emocji”. Reasumując oczekiwania uczestników I edycji projektu są raczej wysokie (średnio 4,26) ale jednocześnie wydają się być realistyczne, rzadko padają odpowiedzi „zdecydowanie się nie zgadzam”, nie padają odpowiedzi „raczej się nie zgadzam”.

Uczestnicy projektu oceniali także swoją pozycję na rynku pracy, przed przystąpieniem do pierwszej zaplanowanej dla nich w projekcie formy wsparcia – tj. szkoleń umiejętności miękkich. Wszyscy respondenci ze zdecydowaniem stwierdzili, że „zamierzają szukać zatrudnienia”. Posiadają już oni pewną wiedzę na temat poszukiwania pracy, wydaję się ona jednak być niewystarczająca i nieadekwatna do sytuacji w jakiej się znajdują tj. osadzenie w Zakładzie Karnym. Respondenci zdają sobie sprawę z niedostatków swoich kwalifikacji, choć mają jasno sprecyzowane oczekiwania dot. przyszłej pracy. 

Uczestnicy I edycji projektu są grupą wysoko zmotywowanych osób do udziału we wszystkich przewidzianych dla nich formach wsparcia. Wysoka średnia odpowiedzi (4,36) dobrze świadczy o wizerunku projektu wśród badanych, podobnie jak niska liczba odpowiedzi „zdecydowanie nie zgadzam się” i „nie zgadzam się”.

Marzec 2010

W badanym miesiącu odbyły się zajęcia indywidualne (Indywidualne poradnictwo zawodowe, Indywidualne poradnictwo psychologiczne, Indywidualne poradnictwo prawne) oraz zajęcia grupowe (Warsztaty umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczych; Warsztaty motywacji i poczucia własnej wartości; Warsztaty autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku na rynku pracy; Warsztaty psychodramy zawodowej) dla uczestników I edycji projektu. Wsparcie w postaci zajęć grupowych (szkolenia umiejętności miękkich) wszyscy uczestnicy zakończyli ze 100% frekwencją na zajęciach.

Przeprowadzono badanie ankietowe – ocena zajęć grupowych wśród uczestników pierwszej edycji projektu. Średnia ocen poszczególnych elementów zajęć (na skali pięciostopniowej) z „Warsztatów umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczych” wyniosła 4,95, z „Warsztatów motywacji i poczucia własnej wartości” – 5,0, z „Warsztatów autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku na rynku pracy” – 4,95 oraz z „Warsztatów psychodramy zawodowej” – 5,0. Przeprowadzono badanie ankietowe – ocena zajęć indywidualnych wśród uczestników I edycji projektu, którzy zakończyli już tą formę wsparcia. Analiza wyników badania przeprowadzana zostanie w momencie zakończenia wsparcia przez wszystkich uczestników z danej grupy. W miesiącu marcu 2010 prowadzono także monitoring rezultatów twardych i produktów. 

Kwiecień 2010

W badanym miesiącu odbyły się zajęcia indywidualne (Indywidualne poradnictwo zawodowe, Indywidualne poradnictwo psychologiczne, Indywidualne poradnictwo prawne) oraz zajęcia grupowe – Kurs komputerowy, grafiki i projektowania stron WWW dla uczestników I edycji projektu. Wsparcie w postaci zajęć grupowych wszyscy uczestnicy zakończyli ze 100% frekwencją na zajęciach. 

W kwietniu 2010 roku swój udział w projekcie rozpoczęła druga grupa uczestników i odbyło się pierwsze przewidziane dla nich w projekcie wsparcie – Rekrutacja i badanie potrzeb szkoleniowych.

W badanym miesiącu przeprowadzono badanie ankietowe – Kwestionariusz oceny zajęć  Kursu komputerowego, grafiki i projektowania stron WWW, wypełniany po zakończeniu zajęć przez każdego uczestnika I edycji projektu. Ogólnie zajęcia zostały ocenione bardzo wysoko – średnia 4,9 (na pięciopunktowej skali). Ponadto uczestnicy kursu wypełnili w ostatnim dniu zajęć Test z wiedzy o komputerach. Beneficjenci wypełnili test bezbłędnie, co świadczy o wysokiej jakości kursu komputerowego.

Ponadto w kwietniu przeprowadzono badanie ankietowe oceniające zajęcia indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego dla uczestników pierwszej edycji projektu oraz badanie ankietowe dla uczestników drugiej edycji projektu – Kwestionariusz oczekiwań beneficjenta projektu – skala potrzeb szkoleniowych Ankieta do monitoringu beneficjenta projektu PRZED, wypełniane po zakończeniu procesu rekrutacji przez uczestnika. W wyniku przeprowadzonych badań zauważono, że uczestnicy wykazują relatywnie wysoką motywację do takich działań, jak zdobycie wiedzy o swoich możliwościach i predyspozycjach, nauka planowania działań i realizacja wyznaczonych celów, zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia i uzupełnienie swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Wysoki poziom akceptacji tego twierdzenia dobrze rokuje procesom resocjalizacji osadzonych. Podsumowując wynik badania można stwierdzić, że prowadzący szkolenia współpracują z grupą wystarczająco zmotywowanych osób. Wysoka średnia odpowiedzi 4,01 dobrze świadczy o wizerunku projektu wśród badanych. W badanym miesiącu prowadzono także monitoring rezultatów twardych i produktów. 

Maj 2010

W badanym miesiącu odbyły się zajęcia indywidualne (Indywidualne poradnictwo zawodowe, Indywidualne poradnictwo psychologiczne, Indywidualne poradnictwo prawne) dla uczestników I edycji projektu oraz zajęcia grupowe (Warsztaty umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczych; Warsztaty motywacji i poczucia własnej wartości; Warsztaty autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku na rynku pracy; Warsztaty psychodramy zawodowej) dla uczestników II edycji projektu. Wszyscy uczestnicy zakończyli udział w przewidzianych dla nich formach wsparcia ze 100% frekwencją na zajęciach.

W maju 2010 roku przeprowadzono badanie ankietowe – Kwestionariusz oceny zajęć grupowych i indywidualnych. Średnia ocen zajęć indywidualnego poradnictwa prawnego wyniosła – 4,72; indywidualnego poradnictwa zawodowego – 5,0; Warsztatów umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczych – 4,9; Warsztatów motywacji i poczucia własnej wartości – 4,96; Warsztatów autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku na rynku pracy – 5,0; Warsztatów psychodramy zawodowej – 4,8  (na pięciopunktowej skali). W badanym miesiącu prowadzono także monitoring rezultatów twardych i produktów. 

Czerwiec 2010

W badanym miesiącu odbyły się zajęcia indywidualne (Indywidualne poradnictwo zawodowe, Indywidualne poradnictwo psychologiczne, Indywidualne poradnictwo prawne) dla uczestników I i II edycji projektu oraz zajęcia grupowe (Kurs komputerowy, grafiki i projektowania stron WWW) dla uczestników II edycji projektu. Wszyscy uczestnicy zakończyli udział w przewidzianych dla nich formach wsparcia ze 100% frekwencją na zajęciach.

W czerwcu 2010 roku przeprowadzono badanie ankietowe – Kwestionariusz oceny zajęć indywidualnego poradnictwa (wśród uczestników I i II edycji) oraz Kwestionariusz oceny zajęć Kursu komputerowego, grafiki i projektowania stron WWW oraz Test z wiedzy o komputerach (wśród uczestników II edycji projektu) oraz Kwestionariusz spełnienia oczekiwań beneficjenta projektu i Ankieta do monitoringu beneficjenta projektu PO(wśród uczestników I edycji projektu). Średnia ocen zajęć Indywidualnego poradnictwa psychologicznego wyniosła 5,0, zaś Kursu komputerowego, grafiki i projektowania stron WWW – 4,9. Ponadto uczestnicy II edycji projektu wypełnili niemal bezbłędnie Test z wiedzy o komputerach (jedynie trzy błędne odpowiedzi), co świadczy o wysokiej jakości kursu. W wyniku przeprowadzonych badań wśród uczestników I edycji projektu, którzy zakończyli już swój udział we wszystkich przewidzianych dla nich formach wsparcia, zauważono, że uzyskano wysoki poziom spełniania oczekiwań ogólnych (4,8) i wysokie poziomy spełnienia oczekiwań szczegółowych (tj. odpowiedzi na poszczególne twierdzenia). Najbardziej akceptowanymi twierdzeniami zaznaczonymi w kwestionariuszu ankiety są zdania o treści „Zdobyłem umiejętności związane z poruszaniem się po rynku pracy”, „Podniosłem swoją motywację do podjęcia zatrudnienia” oraz „Zdiagnozowałem swoje predyspozycje zawodowe”. Wysoki wynik jest korzystną prognozą kariery osadzonych po odbyciu kary pozbawienia wolności i potwierdzeniem, iż respondenci zdobyli wiedzę na temat swoich predyspozycji zawodowych oraz zwiększyli swoją motywację do podjęcia zatrudnienia. Ważne dla ewaluacji projektu jest jednak zagadnienie porównania oczekiwań uczestników (badanie przed przystąpieniem do projektu) i ich spełnienia (badanie po zakończonym wsparciu). W wyniku przeprowadzonej analizy zauważono, że wszystkie średnie pytań spełnienia oczekiwań są wyższe od średnich pytań dotyczących oczekiwań uczestników projektu. Reasumując, z uwagi na realizację oczekiwań beneficjentów projektu przekraczającą niejednokrotnie ich aspiracje projekt można uznać za udany w odniesieniu do pierwszej grupy uczestników. W badanym miesiącu prowadzono także monitoring rezultatów twardych i produktów. 

Lipiec 2010

W badanym miesiącu odbyły się zajęcia indywidualne (Indywidualne poradnictwo zawodowe, Indywidualne poradnictwo psychologiczne, Indywidualne poradnictwo prawne) dla uczestników II edycji projektu. Wszyscy uczestnicy zakończyli udział w przewidzianych dla nich formach wsparcia ze 100% frekwencją na zajęciach.

W lipcu 2010 roku przeprowadzono badanie ankietowe – Kwestionariusz oceny działań i przebiegu zajęć indywidualnych – Indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne. Ze względu na to, iż w badanym okresie nie wszyscy uczestnicy II edycji zakończyli swój udział w w/w formach wsparcia, wypełnione ankiety nie podlegają analizie w bieżącym miesiącu.W badanym miesiącu prowadzono także monitoring rezultatów twardych i produktów. 

Sierpień 2010

W badanym miesiącu odbyły się zajęcia indywidualne (Indywidualne poradnictwo zawodowe, Indywidualne poradnictwo psychologiczne, Indywidualne poradnictwo prawne) dla uczestników II edycji projektu. Swój udział w projekcie rozpoczęła także trzecia grupa uczestników i odbyło się pierwsze przewidziane dla nich w projekcie wsparcie – spotkanie rekrutacyjne i badanie potrzeb szkoleniowych.

W badanym miesiącu przeprowadzono badanie ankietowe – Kwestionariusz spełnienia oczekiwań beneficjenta projektu i Ankieta do monitoringu beneficjenta projektu PO (wśród uczestników II edycji projektu, którzy zakończyli swój udział w projekcie), badanie ankietowe oceniające indywidualne zajęcia – Kwestionariusz oceny działań i przebiegu zajęć indywidualnych – Indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne (wśród uczestników II edycji projektu) oraz badanie ankietowe – Kwestionariusz oczekiwań beneficjenta projektu – skala potrzeb szkoleniowych i Ankieta do monitoringu beneficjenta projektu PRZED – wypełniane po zakończeniu procesu rekrutacji przez uczestników III edycji. Średnia ocen zajęć Indywidualnego poradnictwa psychologicznego wyniosła – 5,0; Indywidualnego poradnictwa zawodowego – 4,96; Indywidualnego poradnictwa prawnego – 4,9. W wyniku przeprowadzonych badań wśród uczestników II edycji projektu, którzy zakończyli już swój udział we wszystkich przewidzianych dla nich formach wsparcia, zauważono, że uzyskano wysoki poziom spełniania oczekiwań ogólnych i wysokie poziomy spełnienia oczekiwań szczegółowych (tj. odpowiedzi na poszczególne twierdzenia). Najbardziej akceptowanymi twierdzeniami zaznaczonymi w kwestionariuszu ankiety są zdania o treści „Poszerzyłem wiedzę o sobie, swoich możliwościach i predyspozycjach”, „Zwiększyłem swoją motywację do podjęcia zatrudnienia”, „Uzupełniłem swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe – kompetencje komputerowe”. Wysoki wynik uzyskany w badaniu dobrze rokuje procesom resocjalizacji osadzonych i spełnieniu celów projektu oraz świadczy o tym, że uczestnicy projektu są przekonani o tym, że uzupełnili swoje kompetencje zawodowe i posiadają wysoką motywację do podjęcia zatrudnienia. W badanym miesiącu prowadzono także monitoring rezultatów twardych i produktów. 

Wrzesień 2010

W badanym miesiącu uczestnicy III edycji projektu zrealizowali całość zajęć przewidzianych do realizacji w ramach  Kursu komputerowego, grafiki i projektowania stron WWW. 

W badanym miesiącu przeprowadzono badanie ankietowe Kwestionariusz oceny zajęć Kursu komputerowego, grafiki i projektowania stron WWW oraz Test z wiedzy o komputerach. Średnia ocena dla szkolenia wyniosła 4,8 – szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników. Najwyżej ocenione zostały takie aspekty szkolenia jak: przygotowanie prowadzącego oraz organizacja i prowadzenie zajęć – średnia dla wymienionych elementów wyniosła 5 (bardzo dobrze). Ogólnie szkolenie spełniło oczekiwania osób w nim uczestniczących. Wysokie wyniki uzyskane w teście wiedzy o komputerach świadczą o wysokiej jakości kursu jak też o znajomości zagadnień poruszanych podczas szkolenia. We wrześniu rozpoczęto monitoring produktów, rezultatów miękkich. Rozpoczęły się spotkania w ramach poradnictwa indywidualnego (Indywidualne poradnictwo zawodowe, Indywidualne poradnictwo psychologiczne, Indywidualne poradnictwo prawne). Dwie osoby ukończyły spotkania z prawnikiem w ramach poradnictwa prawnego i wypełniły kwestionariusz dotyczący oceny działań i przebiegu zajęć. W badanym miesiącu prowadzono także monitoring rezultatów twardych i produktów. 

Październik 2010

W badanym miesiącu uczestnicy III edycji uczestniczyli w zajęciach  grupowych (Warsztaty umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczych; Warsztaty motywacji i poczucia własnej wartości; Warsztaty autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku na rynku pracy; Warsztaty psychodramy zawodowej) Kontynuowano również zajęcia indywidualne (Indywidualne poradnictwo zawodowe, Indywidualne poradnictwo psychologiczne, Indywidualne poradnictwo prawne). 

W październiku przeprowadzono badanie ankietowe Kwestionariusz oceny zajęć grupowych Wszyscy uczestnicy zakończyli udział w przewidzianych dla nich formach wsparcia. Średnia ocen (w pięciopunktowej skali) dla szkolenia Warsztaty umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczych była bardzo wysoka – 4,9,. Warsztaty motywacji i poczucia własnej wartości zostały ocenione równie wysoko – 4,9; Warsztaty autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku na rynku pracy jak też Warsztaty psychodramy zawodowej oceniono na 5,0. W każdym przypadku oceniono najwyżej  przydatność zajęć, sposób ich prowadzenia oraz możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności na obecnym rynku pracy W październiku przeprowadzono również ankiety z zajęć indywidualnych (Indywidualne poradnictwo zawodowe, Indywidualne poradnictwo psychologiczne, Indywidualne poradnictwo prawne).

Listopad 2010

W badanym miesiącu odbyły się zajęcia indywidualne (Indywidualne poradnictwo zawodowe, Indywidualne poradnictwo psychologiczne, Indywidualne poradnictwo prawne) dla uczestników III edycji projektu. Wszyscy uczestnicy zakończyli udział w przewidzianych dla nich formach wsparcia. W okresie tym przeprowadzono wyłącznie ankiety z zajęć indywidualnych Ze względu na to, iż w badanym okresie nie wszyscy uczestnicy III edycji zakończyli swój udział w w/w formach wsparcia, wypełnione ankiety nie podlegają analizie w bieżącym miesiącu. W badanym miesiącu prowadzono także monitoring rezultatów twardych i produktów. Prowadzono monitoring produktów rezultatów twardych i miękkich. Na podstawie wyników cząstkowych można stwierdzić, że niektóre produkty zostały osiągnięte założone rezultaty zostały osiągnięte na dany moment.

Grudzień 2010 

Uczestnicy III edycji projektu w badanym miesiącu skorzystali z poradnictwa indywidualnego (Indywidualne poradnictwo zawodowe, Indywidualne poradnictwo psychologiczne, Indywidualne poradnictwo prawne).

W badanym miesiącu przeprowadzono badanie ankietowe – Kwestionariusz spełnienia oczekiwań beneficjenta projektu i Ankieta do monitoringu beneficjenta projektu PO, badanie ankietowe oceniające indywidualne zajęcia – Kwestionariusz oceny działań i przebiegu zajęć indywidualnych – Indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne oraz badanie ankietowe – Kwestionariusz oczekiwań beneficjenta projektu – skala potrzeb szkoleniowych i Ankieta do monitoringu beneficjenta projektu PRZED – wypełniane po zakończeniu edycji. 

Podsumowano całość działań w 2010 roku, przeliczono wskaźniki i produkty określone we wniosku o dofinansowanie.Link do głównej strony Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

Scroll Up