Akademia umiejętności

 

Akademia Umiejętności

Otwórz drzwi naszej Akademii swoim kluczem do sukcesu!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zainspirowała nas sytuacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznych w województwie małopolskim oraz problemy z integracją społeczno-zawodową osób dotkniętych izolacją więzienną. Badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że mężczyźni w woj. małopolskim stanowią grupę osób wykluczonych społecznie z powodu długotrwałej izolacji na rynku pracy. Bezrobocie osadzonych jest drugim, po przeludnieniu, największym problemem polskiego więziennictwa. Na ponad 82 tys. przebywających w zakładach karnych i aresztach zatrudnionych jest tylko niespełna 22 tys. osób (PAP, 2007).Ponadto nadużywanie alkoholu jest częstym źródłem obniżenia zdolności do sprawnego wykonywania pracy zawodowej, zwiększa ryzyko utraty pracy i obniża zdolność do skutecznego poszukiwania zatrudnienia. Największą grupę osób z problemem alkoholowym w woj. małopolskim stanowią mężczyźni popełniający przestępstwa – osadzani w placówkach penitencjarnych. W 2007 roku 32,9% sprawców podejrzanych o dokonanie przestępstw było pod wpływem alkoholu (PARPA), odnotowano 324 przestępstwa z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dokonane w woj. małopolskim (Główny Urząd Statystyczny, Kraków 2007). Ponadto w roku 2008 – 762 skazanych z problemem alkoholowym zakwalifikowano do oddziałów terapeutycznych.

Adresatami projektu  niepracujący mężczyźni z problemem alkoholowym, zamieszkali w województwie małopolskim, posiadający prawa publiczne, zdolni i gotowi do podjęcia zatrudnienia.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa mężczyzn osadzonych w placówce penitencjarnej z regionu Małopolski.

W ramach projektu oferujemy:

Bezpłatne warsztaty rozwijające umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne na rynku pracy. 

Bezpłatne kursy umożliwiające nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. 

Bezpłatne poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne.

Ponadto podczas szkoleń beneficjenci projektu otrzymają bezpłatny poczęstunek oraz niezbędne materiały szkoleniowe i wyposażenie dydaktyczne.

Projekt zakłada szeroki zakres oddziaływania. Założono 6 edycji trwających około 3,5 miesiąca każda. Zajęcia prowadzone są w 10 osobowych grupach dla zindywidualizowania form wsparcia.

Przy realizacji projektu brać będą udział doświadczeni psycholodzy, prawnik, trenerzy, doradcy zawodowi, liderzy klubów pracy oraz szkoleniowcy kursów kwalifikacyjnych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.12.2011 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:

Warsztaty umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczych.

Warsztaty motywacji i poczucia własnej wartości.

Warsztaty autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku na rynku pracy.

Warsztaty psychodramy zawodowej.

Kurs komputerowy grafiki i projektowania stron WWW.

Indywidualne poradnictwo zawodowe.

Indywidualne poradnictwo psychologiczne.

Indywidualne poradnictwo prawne.

Biuro Projektu:

Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej

ul. Leszczyńskiej 7

32-600 Oświęcim

tel. 032 209 05 32 

e-mail: akademia@pro-inwest.org

Flagi UE
Scroll Up