Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

 

Cel projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, poprzez podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu). Cel zostanie osiągnięty poprzez świadczenie usług animacyjnych, doradczych i szkoleniowych oraz udzielanie wsparcia finansowego w postaci dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcia pomostowego w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu (trwałość projektu).

W sumie w ramach projektu zostanie objętych wsparciem 301 podmiotów ekonomii społecznej oraz 1192 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których zostanie utworzonych 400 miejsc pracy.

Zakres wsparcia oferowanego przez PRO-INWEST:

 1. Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecznych:
  a) Wsparcie animacyjne.
  b) Wsparcie doradcze:
  – doradztwo ogólne (nielimitowane),
  – doradztwo biznesowe (nielimitowane),
  – doradztwo specjalistyczne (księgowo-podatkowe, prawne, marketingowe, osobowe, finansowe) – do 17 godzin na instytucje.
 2. Wsparcie szkoleniowe – katalog tematów jest otwarty. Jednodniowe szkolenia będą organizowane zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem ze strony PES i PS.
 3. Wizyta studyjna – wizyta organizowana w działającym na rynku Przedsiębiorstwie Społecznym – jako wzorcowy przykład występuje Spółdzielnia Socjalna KUŹNIA.

Odbiorcami wsparcia są osoby delegowane przez PES i PS (członkowie zarządu, pracownicy, wolontariusze).

 • Wsparcie osób fizycznych zgłaszających się do projektu indywidualnie:
  • Wsparcie animacyjno-aktywizacyjne,
  • Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego (stworzenie Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwo zawodowe),
  • Wsparcie w zakresie znajdowania potencjalnych pracodawców,
  • Wsparcie szkoleniowe – szkolenia zawodowe dokształcające w zakresie podejmowanego zatrudnienia.

Odbiorcami wsparcia są osoby fizyczne, które zgłosiły się do projektu indywidualnie i spełniają przesłanki kwalifikowalności.

 • Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy:
  • Wsparcie na utworzenie miejsca pracy – 21 000,00 netto na wydatki związane z utworzeniem jednego miejsca pracy dla osoby zagrożonej wykluczeniem bądź już wykluczonej społecznie. Wymagane minimalne zaangażowanie wynosi ½ etatu w oparciu o umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę. Maksymalna liczba miejsc pracy w jednym podmiocie możliwa do dofinansowania w ramach projektu to 10.
  • Podstawowe wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe wypłacane od 1 do 6 miesiąca zatrudnienia na nowych miejscach pracy. Przeznaczone na pokrywanie bieżących kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym możliwe do sfinansowania pochodne od wynagrodzeń zatrudnianych osób (po stronie pracownika i pracodawcy, brak możliwości finansowania części netto wynagrodzenia).
   • W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w nowo powstających Przedsiębiorstwach Społecznych (w wyniku ekonomizacji lub powołania Spółdzielni Socjalnej lub Sp. z o.o. non profit) wysokość miesięcznego wsparcia na jedno miejsce pracy to 1 700,00 zł netto (comiesięczne transze wyliczane są w oparciu o iloczyn liczby utworzonych miejsc pracy i stawkę bazową).
   • W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych (Podmiot Ekonomii Społecznej z uruchomioną działalnością gospodarczą oraz spełniające definicję przedsiębiorstwa społecznego) wysokość miesięcznego wsparcia na jedno miejsce pracy to 2 000,00 zł netto (comiesięczne transze wyliczane są w oparciu o iloczyn liczby utworzonych miejsc pracy i stawkę bazową).
  • Przedłużone wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe wypłacane od 7 do 12 miesiąca zatrudnienia na nowych miejscach pracy. Przeznaczone na pokrywanie bieżących kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym możliwe do sfinansowania pochodne od wynagrodzeń zatrudnianych osób (po stronie pracownika i pracodawcy, brak możliwości finansowania części netto wynagrodzenia). Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane jest w formie malejącej.
   • W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w nowo powstających Przedsiębiorstwach Społecznych wsparcie wypłacane jest w następujących wysokościach: 1 700,00 zł – 7 miesiąc, 1 450,00 – 8 miesiąc, 1 200,00 zł – 9 miesiąc, 950,00 zł – 10 miesiąc, 700,00 zł – 11 miesiąc, 450,00 zł – 12 miesiąc, wszystkie kwoty są kwotami netto (comiesięczne transze wyliczane są w oparciu o iloczyn liczby utworzonych miejsc pracy i stawkę bazową dla danego miesiąca).
   • W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych wsparcie wypłacane jest w następujących wysokościach: 1 900,00– 7 miesiąc, 1 650,00 – 8 miesiąc, 1 400,00 zł – 9 miesiąc, 1 150,00 zł – 10 miesiąc, 900,00 zł – 11 miesiąc, 650,00 zł – 12 miesiąc, wszystkie kwoty są kwotami netto (comiesięczne transze wyliczane są w oparciu o iloczyn liczby utworzonych miejsc pracy i stawkę bazową dla danego miesiąca).
 • Trwałość utworzonych miejsc pracy uzależniona jest bezpośrednio o ilości wykorzystanego wsparcia finansowego:
  • Wsparcie na tworzenie miejsc pracy + podstawowe wsparcie pomostowe – trwałość wynosi 18 miesięcy. W okresie od 1 do 13 miesiąca muszą być zachowane minimalne wymagania dotyczące zaangażowania etatowego zatrudnianych osób. W okresie od 14 miesiąca do 18 miesiąca istnieje możliwość zmniejszenia zaangażowania do ¼ etatu.
  • Wsparcie na tworzenie miejsc pracy + podstawowe wsparcie pomostowe + przedłużone wsparcie pomostowe – trwałość wynosi 19 miesięcy. W okresie od 1 do 13 miesiąca muszą być zachowane minimalne wymagania dotyczące zaangażowania etatowego zatrudnianych osób. W okresie od 14 miesiąca do 19 miesiąca istnieje możliwość zmniejszenia zaangażowania do ¼ etatu.
   Grupa docelowa:
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 • Podmioty ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 i ich pracownicy;
 • Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych;
 • Partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy.
 • Definicja Przedsiębiorstwa Społecznego (PS) – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
 • jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym prowadzącym:
  • działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
  • działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub
  • działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), lub
  • działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), której celem jest:
 1. integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:

(1) zatrudnienie co najmniej 50%:

– osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub

– osób bezrobotnych lub

– absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub

– osób ubogich pracujących lub

– osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;

(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.)

 1. lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;
 2. jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo,
 3. jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim,
 4. wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu , a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit.a).

Wartość projektu: 23 292 434,00 zł.

Wartość dofinansowania UE: 19 798 568,90 zł.

LINK do strony www projektu: http://owes.frapz.org.pl/

„PRO-INWEST” S.C. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska 

40-142 Katowice

ul. Modelarska 10

tel.  32 209 05 32

e-mail: d.szybala@pro-inwest.org

Wsparcie dla: miast Siemianowice Śląskie, Świętochłowice,

Małgorzata Dobrowolska: Animator (e-mail: m.dobrowolska@pro-inwest.org)

Wojciech Biegun: Kluczowy doradca biznesowy i Animator (e-mail: w.biegun@pro-inwest.org)

Dorota Szybała–Pelak: Kluczowy doradca ogólny(e-mail: d.szybala@pro-inwest.org)

Scroll Up