Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

 

OWES funkcjonuje na obszarze subregionu Centralno-Wschodniego woj. śląskiego, a więc miasta Chorzowa, miasta Dąbrowy Górniczej, miasta Siemianowic Śląskich, miasta Sosnowca, miasta Świętochłowic, pow. będzińskiego oraz zawierciańskiego.

Główny cel projektu: 

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, poprzez podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu). Cel zostanie osiągnięty poprzez świadczenie usług animacyjnych, doradczych i szkoleniowych oraz udzielanie wsparcia finansowego w postaci dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcia pomostowego w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu (trwałość projektu).

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu centralno – wschodniego zaprasza do udziału w projekcie Podmioty Ekonomii Społecznej, które mogą korzystać z bezpłatnego (objętych pomocą de minimis) wsparcia w następującym zakresie:

1.              Świadczeniu profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz wspierania powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej.

2.              Świadczeniu na poziomie lokalnym usług animacyjnych, służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych.

3.              Wsparciu dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (wsparcie dla 1192 osób) za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej.

4.              Świadczeniu pomocy zarówno dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES), jak i nowo tworzonych PES, w tym przedsiębiorstw społecznych (usługi szkoleniowo-doradcze, „dotacje” na tworzenie nowych miejsc pracy oraz „wsparcie pomostowe”.

W ramach wyżej wymienionego wsparcia można korzystać w szczególności:

  • Doradztwo ogólne,
  • Doradztwo biznesowe,
  • Doradztwo specjalistyczne: prawne, księgowe, podatkowe, marketingowe, osobowe.

oraz szkoleń w następującej tematyce:

1.              Zagadnienia administracyjno-prawne związane z powoływaniem PES/PS oraz ich funkcjonowaniem, w tym m.in.: możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (m.in. formy prawne i typy PES/PS), zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o spółdzielniach socjalnych, ustawa o samorządzie terytorialnym, formy zaangażowania  zawodowego (umowy o pracę, cywilnoprawne, wolontariackie) z uwzględnieniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ochrona danych osobowych w kontekście obowiązujących przepisów (RODO), obowiązki PES/PS w świetle zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2.              Aspekty finansowe i księgowe, zarządzanie finansami w PES/PS, w tym m.in.:

potrzeby planowania finansowego i zarządzania finansami (zasady sporządzania planów finansowych, tworzenie budżetów), rachunek zysków i strat – zawartość i metody analizy (analiza przychodów, analiza kosztów), bilans – zawartość i metody analizy (aktywa – majątek przedsiębiorstwa, źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa), przepływ gotówki – zawartość i metody analizy, źródła informacji do prognoz (dane historyczne – analiza i wykorzystanie, zewnętrzne źródła informacji, prognozowanie popytu rynkowego), prognozowanie sprzedaży i kosztów, opracowywanie prognozy bilansu, planowanie przepływu gotówki, wskaźniki finansowe (wskaźniki płynności, wskaźniki sprawności działania, pozostałe wskaźniki), wymogi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, polityki rachunkowości; sprawozdanie finansowe – elementy, zasady i terminy sporządzania, układy kosztów oraz ich ewidencja spełniająca wymogi ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wykorzystanie programu księgowego do prowadzenia ksiąg, deklaracje podatkowe (CIT, PIT, VAT), ewidencjonowanie rzeczowych aktywów trwałych i ich inwentaryzacja.

3.              Planowanie strategiczne w PES/PS, w tym m.in.: istota i pojęcie procesu planowania, wybrane narzędzia analizy strategicznej – analiza zasobów firmy, analizy konkurencyjnej i sektorowej, analiza makrootoczenia, cele długo-, średnio- i krótkookresowe, wyznaczenie celów strategicznych przedsiębiorstwa i tworzenie planów strategicznych, proces sporządzania budżetu, kontrola i ocena procesu planowania.

4.              Tworzenie biznesplanów/planów restrukturyzacji oraz marketing PES/PS, w tym m.in.: pojęcie biznesplanu i jego elementy składowe,analiza i ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa (analiza SWOT), analiza rynku i plan marketingowy przedsiębiorstwa (opis produktu/usługi, segmentacja klientów i wybór rynku docelowego, źródła informacji o rynku docelowym, metody pozyskiwania klientów, dystrybucja i promocja),budowanie powiązań kooperacyjnych PES/PS, restrukturyzacja działalności PES/PS, marketing w PES/PS (rola marketingu w małym przedsiębiorstwie, analiza rynku, konkurencji oraz trendów, podstawy badań marketingowych, strategia marki a plan marketingowy).

5.Zarządzanie projektami w PES/PS, w tym m.in.: projekt jako forma realizacji celów organizacji, zespół projektowy, cel projektu, planowanie działań,rezultaty w projektach, budżetowanie projektów, obowiązki sprawozdawcze w projektach, podstawy rozliczeń finansowych w projektach, audyty i kontrole w projektach.

6.Źródła finansowania PES/PS, w tym m.in.: kredyty bankowe (rodzaje kredytów, koszty kredytu, zdolność kredytowa), leasing (rodzaje leasingu, dostępność leasingu, korzyści wynikające z leasingu), fundusze pożyczkowe (zasady działania, procedura pozyskiwania, istniejące fundusze), fundusze poręczeniowe (zasady działania, procedura pozyskiwania, istniejące fundusze), fundusze UE (programy operacyjne, procedury związane z pozyskaniem dotacji), pozostałe źródła finansowania zewnętrznego (granty, venture capital, aniołowie biznesu), sponsoring – podstawowe zagadnienia, typy, definicje, 

7.Doskonalenie umiejętności społecznych i interpersonalnych kadry PES/PS, w tym m.in.: zarządzanie zasobami ludzkimi (zespołem PES/PS), rozwiązywanie konfliktów (konflikt interpersonalny i konflikt grupowy, fazy konfliktu, przyczyny i źródła konfliktów w organizacji, główne przeszkody w rozwiązywaniu konfliktów, podejmowanie decyzji w sytuacji konfliktu interesów), motywowanie pracowników  zarządzanie czasem, umiejętność wywierania )wpływu i obrona przed manipulacją, negocjacje – ich przebieg (schemat prowadzenia negocjacji, BATNA, style negocjowania, trudne sytuacje negocjacyjne), myślenie kreatywne i twórcze analizowanie sytuacji w negocjacjach (metody podejmowania decyzji i dochodzenia do optymalnych rozwiązań, narzędzia kreatywności, techniki twórczego myślenia, techniki kreowania pomysłów), komunikacja w kontaktach z partnerami  i współpracownikami (typy komunikacji, bariery i błędy w  komunikowaniu się, reguły efektywnej komunikacji), autoprezentacja jako komunikat (co to jest własny wizerunek, porozumiewanie się, komunikacja pozawerbalna, komunikacja wokalna oraz werbalna); Feedback – element kontaktów z pracownikami i współpracownikami, komunikacja w sytuacjach kryzysowych (typy sytuacji kryzysowych, typy komunikatów wyprzedzających, komunikacja wyprzedzająca)

W sumie w ramach projektu zostanie objętych wsparciem 301 podmiotów ekonomii społecznej oraz 1192 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których zostanie utworzonych 400 miejsc pracy.

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Partnerami prowadzi OWES dla subregionu Centralno-Wschodniego, w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie dla poddziałania: 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe

OWES założenia projektu będzie realizował wraz z Partnerami na poszczególnych obszarach:

Lider – Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia: Sosnowiec, Chorzów, pow. Będziński.

Partner 1 – Renata Pytlarz-Kowalska ARK AGENCJA PRACY: pow. zawierciański, Dąbrowa Górnicza.

Partner 2 – Spółdzielnia Socjalna „KUŹNIA:” pow. zawierciański, Dąbrowa Górnicza.

Partner 3 – „PRO-INWEST” S.C. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska: Świętochłowice, Siemianowice Śląskie.

Okres realizacji projektu. 14.12.2018 – 15.12.2023

Wartość projektu: 22 353 034,00 zł Wartość dofinansowania: 22 000 982,30 zł

Aby skorzystać z pomocy OWES należy zapoznać się z regulaminem funkcjonowania OWES dostępnym w zakładce Dokumenty.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Centralno-Wschodni 

www.owes.frapz.org.pl

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszej pomocy.

Scroll Up