Aktywne. Reintegracja społeczno-zawodowa kobiet

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany w ramach współpracy z partnerem zagranicznym z Holandii Do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zainspirowała nas szczególna sytuacja kobiet po 45 roku życia, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z izolacją więzienną.Jak wynika z Raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dotyczącego sytuacji kobiet na rynku pracy, w końcu IX 2010r. w woj. śląskim bez pracy pozostawało 55,3% wszystkich zarejestrowanych kobiet. Spośród zarejestrowanych większość stanowią kobiety między 45 a 54 rokiem życia. W porównaniu do wcześniejszych miesięcy stan bezrobocia kobiet w tej grupie wzrasta. Ponadto wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w roku 2010 odnotowano wysoką przestępczość wśród kobiet należących do tej grupy.Najbardziej zaniedbaną grupą kobiet w woj. Śląskim, będących w tym przedziale wiekowym są kobiety osadzone i opuszczające placówki penitencjarne, dla których poszukiwane są nowe, skuteczne metody reintegracji społeczno-zawodowej.Kobiety te oprócz niskich kwalifikacji mają problemy z aktywnym poruszaniem się po rynku pracy. Dodatkowo panujące w społeczeństwie stereotypy, dotyczące osób opuszczających zakłady karne nie ułatwiają im powrotu do rzeczywistości, a tym bardziej do aktywności zawodowej.Pomimo faktu, że obecny rynek pracy zwrócił się w kierunku osób wykluczonych społecznie, a szczególnie w kierunku kobiet po 45 roku życia, ciągle brakuje specjalistycznych instrumentów reintegracji osób po 45 roku życia w placówkach penitencjarnych. Kobiety przebywające w Zakładach Karnych podlegają standardowym programom resocjalizacji. Chcąc zmienić tą sytuację oraz jak najlepiej przygotować kobiety do powrotu do szeroko rozumianej rzeczywistości, postanowiono skorzystać z opracowanej i cieszącej się ogromnym sukcesem metodologii i doświadczenia Ekspertów z Holandii.Praktyka pokazała, że wprowadzona przez Holendrów metodologia sprzyja reintegracji społeczno – zawodowej osadzonych. Proces testowania i adaptacji metodologii wypracowanej w Holandii stanowi kluczowe zadanie tego projektu. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet po 45 r. ż. zagrożonych wykluczeniem społecznym powracających na rynek pracy po przerwie związanej z izolacją więzienną w oparciu o zaadaptowane metody wsparcia instytucji holenderskich Adresatami projektu jest 70 kobiet w wieku powyżej 45 lat, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z izolacją więzienną. W ramach projektu zapewniono wsparcie dla 120 osób z otoczenia społecznego z terenu woj. Śląskiego Projekt zakłada szeroki zakres oddziaływania:W ramach współpracy ponadnarodowej m.in. zapraszamy na: 1.   Konferencję otwierającą pt. „Adaptacja nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społeczno-zawodowej grup wykluczonych społecznie z powodu izolacji więziennej – prezentacja instrumentów reintegracji”.2.   Warsztaty instrumentów reintegracji – warsztaty zostaną przeprowadzone w celu nauki holenderskich instrumentów reintegracji.3.   Konferencję upowszechniającą pt. „Nowe metody reintegracji społeczno-zawodowej kobiet po 45 roku życia wykluczonych społecznie – Prezentacja usług społecznych przezwyciężających bariery w powrocie na rynek pracy”4.    Seminarium dla otoczenia osób wykluczonych społecznie Zapraszamy również do zapoznania się z publikacjami projektu, kompleksowymi opracowaniami zarówno dla instytucji wsparcia-otoczenia osób osadzonych (ich pracowników), i samych osadzonych. W ramach warsztatów i indywidualnych spotkań doradczych w oparciu o nową metodologię pracy z osobami wykluczonymi zapraszamy na:·     Bezpłatne Warsztaty: umiejętności motywacji i poczucia własnej wartości, umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem, aktywności na polskim i unijnym rynku pracy·         Bezpłatne warsztaty komputerowe·         Bezpłatne szkolenia zawodowe·         Bezpłatne poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawnePrzy realizacji projektu brać będą udział przede wszystkim Eksperci z Holandii oraz doświadczeni psycholodzy, trenerzy, doradcy zawodowi, szkoleniowcy kursów kwalifikacyjnych i zawodowych, prawnikOkres realizacji projektu: 01.06.2011 – 31.07.2013  Biuro projektu: „Pro-Inwest” Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej40-142 Katowice ul. Modelarska 10 tel. 032 209 05 32pro-inwest@pro-inwest.org

Flagi UE
Scroll Up