Skazane na sukces. Reintegracja zawodowa kobiet opuszczających placówki penitencjarne

 

Skazane na sukces. Reintegracja zawodowa kobiet opuszczających placówki penitencjarne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.6.

Adresatami projektu były kobiety osadzone w placówce penitencjarnej regionu Śląska, posiadające niskie i zdezaktualizowane kwalifikacje, powracające na rynek pracy.

Celem projektu było zaktywizowanie kobiet osadzonych w placówce penitencjarnej oraz podniesienie ich kompetencji zawodowych i miękkich. 

W ramach projektu oferowaliśmy:

Bezpłatne szkolenia miękkie

Bezpłatne poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne

Więzienny klub pracy

Zajęcia teatralne

Pośrednictwo pracy.

Ponadto podczas szkoleń Beneficjenci projektu otrzymali bezpłatny poczęstunek oraz niezbędne materiały szkoleniowe i wyposażenie dydaktyczne.

Projekt zakładał szeroki zakres oddziaływania. Założono 6 edycji trwających około 3,5 miesiąca każda. Zajęcia prowadzone były w 10 osobowych grupach dla zindywidualizowania form wsparcia.

Przy realizacji projektu udział wzięli doświadczeni psycholodzy, prawnik, trenerzy, doradcy zawodowi, liderzy klubów pracy oraz szkoleniowcy kursów kwalifikacyjnych.

Okres realizacji projektu: 01.05.2006 – 31.08.2007 

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące zajęcia:

Trening samopoznania i diagnoza kompetencji

Trening umiejętności zawodowych i społecznych

Trening radzenia sobie z agresją w środowisku pracy

Warsztaty aktywności na rynku pracy polskim i UE

Trening motywacyjny

Indywidualne doradztwo zawodowe

Indywidualne doradztwo psychologiczne

Doradztwo prawne

Biuro Projektu:

Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej

ul. Graniczna 29/121

40-956 Katowice 

tel. 032 209 05 32

e-mail: pro-inwest@pro-inwest.org

Scroll Up