Na nowo. Program inkluzji społeczno-zawodowej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zainspirowała nas między innymi względnie wysoka liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w naszym regionie. W wielu gminach występuje problem bezdomności, mimo iż bardzo sprawnie funkcjonują noclegownie, schroniska, ogrzewalnie, hostele czy punkty interwencyjne dla osób bezdomnych. Większość śląskich gmin realizuje także program wychodzenia z bezdomności. W realizację takich programów są zaangażowane głównie ngo’sy i ośrodki pomocy społecznej

Niestety analizując sprawozdania i dane statystyczne nie ma żadnych wątpliwości, że problem bezdomności narasta – nawet latem schroniska i noclegownie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta są w całości pozajmowane, a w noclegowniach dla bezdomnych pojawiają się osoby niepełnosprawne, starsze oraz bardzo młode 18-20 lat (trafiające nie tylko po opuszczeniu placówek wychowawczych).

Problem bezdomności dotyka coraz większą grupę osób (por. Śląski Urząd Wojewódzki; Obserwatorium Integracji Społecznej Woj. Śląskiego, Monitoring Sytuacji Społ. osób bezdomnych). Wśród osób bezdomnych przeważają mężczyźni, jednakże coraz więcej kobiet deklaruje zagrożenie bezdomnością. Osoby bezdomne w naszym regionie są w różnym wieku, najczęściej bez wykształcenia, większość posiada inne dysfunkcje: uzależnienie, choroby psychiczne, itp. (Dane: Statystyki Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, 2012).

W projekcie założono adekwatną ścieżkę wsparcia z wykorzystaniem rezultatów projektów PIW EQAL dla osób bezdomnych, w tym specjalistycznych metod np. Akompaniatoringu oraz katalog specjalistycznych kursów zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy zgodnie zapotrzebowaniem potencjalnych pracodawców (zgodnie z deklaracjami zatrudnienia pracodawców z terenu śląska w ramach umów długoterminowych).

Uczestnikami projektu są: 100 osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie woj. śląskim: w tym 60 bezdomnych mężczyzn, korzystających: z noclegowni, jadłodajni, schronisk dla bezdomnych, podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, podopiecznych ośrodków pomocy społecznych oraz 40 kobiet bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością ( w tym m.in. z trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego z uwagi na bezdomność).

Charakterystyka projektu:

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, w tym nabycie kompetencji psychospołecznych, zawodowych oraz wzrost zatrudnienia wśród grupy docelowej.

Projekt zakłada szeroki zakres odziaływania oraz wiele godzin wsparcia dla uczestnika. Każda edycja trwa około cztery miesiące. Sumarycznie dla uczestnika przewidziano 365 godziny wsparcia.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą kursy uzyskują stosowne certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia MEN.

Przy realizacji projektu brać będą udział Akompaniatorzy, doradcy psychospołeczni, doświadczeni psycholodzy, trenerzy, doradcy zawodowi, szkoleniowcy kursów kwalifikacyjnych i zawodowych, prawnicy.

Całość ścieżki wsparcia jest zaprojektowana zgodnie z rezultatami PIW EQAL dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

Program bloku szkoleniowo – doradczego dla każdej edycji składa się z poniższych modułów:

  1. Warsztat motywacji i rozwoju osobistego
  2. Warsztat umiejętności psychospołecznych
  3. Warsztat aktywności na rynku pracy
  4. Warsztaty komputerowe
  5. Kursy zawodowe, m.in.:
  •    Profesjonalne sprzątanie z obsługą maszyn sprzątających
  •    Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
  •    Opiekun terenów zielonych z obsługą maszyn koszących
  •    Dekorator wnętrz z elementami malarstwa i tapeciarstwa
  •    Malarz – tapeciarz z elementami dekoratorstwa wnętrz 

       6. Indywidualne spotkania poradnictwa zawodowego

       7. Indywidualne spotkania poradnictwa psychologicznego

       8. Indywidualne spotkania poradnictwa prawnego

       9. Indywidualne spotkania poradnictwa biznesowego

     10. Indywidualne spotkania z Akompaniatorem

Biuro projektu: znajduje się przy ul. Modelarskiej 10, 40-142 Katowice, tel./fax. 32 209 05 32

Zacznij z nami na nowo! Zapraszamy!

Flagi UE
Scroll Up