Perła. Integracja społeczno – zawodowa kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

PERŁA. Integracja społeczno – zawodowa kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zainspirowała nas sytuacja kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym w woj. śląskim oraz problemy z integracją społeczno-zawodową osób dotkniętych izolacją więzienną. Badania rynku (GUS, CASE) wskazują, że kobiety w woj. śląskim stanowią dużą grupę wśród osób wykluczonych społecznie z powodu niskich kwalifikacji zawodowych (56,1%). We wrześniu 2008 r. na Śląsku bez pracy pozostawało 73 406 kobiet (zaś mężczyzn 44 968). Udział kobiet wśród ogółu klientów PUP wynosił 62,0% (Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. śląskim, Wojewódzki Urząd Pracy, 2008). Województwo śląskie jest jednym z dwóch województw w Polsce, w których udziela się największych świadczeń w związku z doświadczaniem dysfunkcji utrudniających powrót na rynek pracy i czynne korzystanie z życia społecznego. Do najczęstszych powodów udzielania pomocy należą: ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, alkoholizm, narkomania (Sprawozdanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 2007). Duży odsetek wśród osób zagrożonych wyklucz. społecznym stanowią właśnie kobiety. Wśród niepełnosprawnych bezrobotnych zdecydowaną większość stanowią niepełnosprawne kobiety – 53,2% populacji niepełnosprawnych. Ponadto zauważa się tendencje wzrostowe w przestępczości wśród kobiet. Najbardziej zaniedbaną grupą kobiet i należącą do grup wykluczonych społecznie w woj. śląskim są kobiety osadzone i opuszczające placówki penitencjarne. 

Adresatami projektu  kobiety zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym 10 osób niepełnosprawnych, 10 osób bezdomnych, 20 osób po 50 roku życia oraz 10 osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających. Projekt skierowany jest do kobiet zamieszkałych w woj. śląskim, pozostających bez zatrudnienia, gotowych i zdolnych do jego podjęcia, posiadających prawa publiczne, przebywających w placówce penitencjarnej regionu Śląska.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z izolacją więzienną. 

W ramach projektu oferujemy:

Bezpłatne szkolenia miękkie.

Bezpłatny kurs komputerowy.

Bezpłatne kursy zawodowe.

Bezpłatne poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne i biznesowe.

Ponadto podczas szkoleń beneficjenci projektu otrzymają bezpłatny poczęstunek oraz niezbędne materiały szkoleniowe i wyposażenie dydaktyczne.

Projekt zakłada szeroki zakres oddziaływania. Założono 5 edycji trwających około 3,5 miesiąca każda. Zajęcia prowadzone są w 10 osobowych grupach dla zindywidualizowania form wsparcia.

Przy realizacji projektu brać będą udział doświadczeni psycholodzy, prawnik, trenerzy, doradcy zawodowi, liderzy klubów pracy oraz szkoleniowcy kursów kwalifikacyjnych i zawodowych.

Okres realizacji projektu: 01.09.2009 – 31.08.2011 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:

Trening umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem. 

Trening motywacji i poczucia własnej wartości.  

Trening aktywności na polskim i unijnym rynku pracy. 

Kurs komputerowy. 

Kurs profesjonalnego sprzątania z obsługą maszyn sprzątających.

Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych.

Kurs stylizacji paznokci.

Indywidualne poradnictwo psychologiczne. 

Indywidualne poradnictwo zawodowe. 

Indywidualne poradnictwo prawne. 

Indywidualne poradnictwo biznesowe. 

Biuro Projektu:

Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej

ul. Modelarska 10

40-142 Katowice 

tel. 032 209 05 32

e-mail: perla@pro-inwest.org

Scroll Up