Spółdzielnie socjalne szansą dla osób w szczególnej sytuacji.

 

Spółdzielnie socjalne szansą dla osób w szczególnej sytuacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. 

Do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zainspirowała nas sytuacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznych w województwie śląskim oraz stan spółdzielczości socjalnej w Polsce. Jak wynika z ostatniego Raportu Oceny Stanu Spółdzielczości Socjalnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej (z października 2007 roku), w KRS na koniec maja 2007 roku zarejestrowanych było 99 spółdzielni socjalnych, w tym w województwie śląskim – zaledwie 12 SPÓŁDZIELNI! Według danych i analiz z OWSS Warszawa, osoby upoważnione (bezdomni, więźniowie, uzależnieni, itp.) nie dysponują dostateczną wiedzą na temat zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych, a także brakuje pakietów szkoleniowych, pakietów edukacyjnych, informatorów, poradników mogących służyć przyszłym i obecnym spółdzielcom. Na Śląsku istnieje zaledwie 1 instytucja wspierająca spółdzielczość socjalną: Regionalny Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej – PUP w Rudzie Śląskiej.

Adresatami projektu są kobiety osadzone w placówce penitencjarnej regionu Śląska, posiadające prawa publiczne, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia, zamieszkałe w województwie śląskim.

Celem projektu jest zaktywizowanie kobiet osadzonych w placówce penitencjarnej regionu Śląska poprzez możliwość prowadzenia spółdzielni socjalnych.

W ramach projektu oferujemy:

Bezpłatne szkolenia miękkie w zakresie spółdzielczości socjalnej.

Bezpłatny kurs komputerowy.

Bezpłatne poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne.

Ponadto podczas szkoleń beneficjenci projektu otrzymają bezpłatny poczęstunek oraz niezbędne materiały szkoleniowe i wyposażenie dydaktyczne.

Projekt zakłada szeroki zakres oddziaływania. Założono 6 edycji trwających około 3,5 miesiąca każda. Zajęcia prowadzone są w 10 osobowych grupach dla zindywidualizowania form wsparcia.

Przy realizacji projektu brać będą udział doświadczeni psycholodzy, prawnik, trenerzy, doradcy zawodowi, liderzy klubów pracy oraz szkoleniowcy kursów kwalifikacyjnych.

Okres realizacji projektu: 01.07.2009 – 30.06.2011 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:

Trening umiejętności przedsiębiorczych.

Regulacje prawne spółdzielczości socjalnej.

Finanse i księgowość spółdzielni socjalnej.

Zarządzanie podmiotem spółdzielczym.

Obsługa MS Office.

Bezpłatne poradnictwo zawodowe.

Bezpłatne poradnictwo psychologiczne.

Bezpłatne poradnictwo prawne.

Biuro Projektu:

Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej

ul. Modelarska 10

40-142 Katowice 

tel. 032 209 05 32

e-mail: spoldzielnie_lubliniec@pro-inwest.org

Scroll Up