Spółdzielnie socjalne na Śląsku. Promocja i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej.

 

Spółdzielnie socjalne na Śląsku. Promocja i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej 

Spółdzielnie socjalne szansą dla Ciebie!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zainspirowała nas sytuacja spółdzielczości socjalnej w Polsce. Jak wynika z ostatniego Raportu Oceny Stanu Spółdzielczości Socjalnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej (z października 2007 roku), w KRS na koniec maja 2007 roku zarejestrowanych było 99 spółdzielni socjalnych, w tym w województwie śląskim – zaledwie 12 SPÓŁDZIELNI! 65% z nich to podmioty założone przez minimalną liczbę członków, czyli 5 osób, zaś spółdzielnie założone przez 10 lub więcej osób należą do rzadkości – 6% ogółu. To, czy liczba spółdzielni będzie rosnąć, jakim celom będą służyły, jaką rolę będą odgrywały w rozwoju przedsiębiorczości społecznej, zależy od akcji promocyjno – informacyjnej wśród potencjalnych członków spółdzielni oraz promowania i upowszechniania wiedzy z zakresu spółdzielczości socjalnej wśród instytucji wspomagających.

Adresatami projektu były:

·       instytucje ekonomii społecznej (m.in. banki spółdzielcze, spółdzielnie, przedsiębiorstwa społeczne i socjalne, agencje rozwoju regionalnego, stowarzyszenia, fundacje);

·       instytucje rynku pracy (m.in. publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego);

·       instytucje pomocy i integracji społecznej (m.in. organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze).

Celem projektu była promocja idei spółdzielczości socjalnej na Śląsku poprzez stworzenie warunków do integracji społeczno – zawodowej i ożywienie środowisk lokalnych, a także wsparcie informacyjne, wzrost wiedzy i świadomości funkcjonowania spółdzielczości socjalnej.

W ramach projektu powstały m.in.:

Profesjonalny informator „Spółdzielnie socjalne od A do Z”.

Informacyjno – edukacyjny film DVD „Vademecum Spółdzielni Socjalnej”.

Ponadto w wybranych miastach Śląska zostały zorganizowane sympozja pt. „Spółdzielnie socjalne na Śląsku” z udziałem Ekspertów w zakresie spółdzielczości socjalnej. Poruszone zostały następujące zagadnienia:

·       prawne;

·       finansowo-księgowe;

·       zarządzanie podmiotem spółdzielczym;

·       rozwiązywanie problemów natury psychologiczno-socjologicznej spółdzielni socjalnej;

·       marketing inwestycyjny i pozyskiwanie finansowania;

·       przykłady dobrych praktyk spółdzielców;

·       funkcjonowanie spółdzielni socjalnych.

Okres realizacji projektu: 01.08.2008 – 31.01.2010

Biuro Projektu:

Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej

ul. Modelarska 10

40-142 Katowice

tel. 032 209 05 32

e-mail: wygrany@pro-inwest.org

Flagi UE
Scroll Up