Kultowa młodzież w kul społeczeństwie

 

Kultowa młodzież w kul społeczeństwie. Integracja społeczna i zawodowa młodzieży.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.5.

Adresatami projektu osoby młode w wieku 15-24 lata z Zakładów Poprawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych regionu Śląska.

Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród młodzieży trudnej, przebywającej w zakładach poprawczych i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, która stanowi specyficzną grupę szczególnego ryzyka.

W ramach projektu oferowaliśmy:

Bezpłatne szkolenia miękkie

Bezpłatne kursy rozwijające umiejętności komputerowe i językowe

Grupowe poradnictwo zawodowe.

Ponadto podczas szkoleń Beneficjenci projektu otrzymali bezpłatny poczęstunek oraz niezbędne materiały szkoleniowe i wyposażenie dydaktyczne.

Projekt zakładał szeroki zakres oddziaływania. Założono 25 edycji. Zajęcia prowadzone były w 10 osobowych grupach dla zindywidualizowania form wsparcia.

Przy realizacji projektu udział wzięli doświadczeni psycholodzy, prawnik, trenerzy, doradcy zawodowi, liderzy klubów pracy oraz szkoleniowcy kursów kwalifikacyjnych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2006 – 31.12.2007

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące zajęcia:

Psychologiczne warsztaty motywacji

Trening umiejętności psychospołecznych

Warsztaty efektywnego uczenia się

Teatr terapeutyczny

Kurs języka angielskiego

Kurs komputerowy

Grupowe poradnictwo zawodowe.

Projekt realizowany był przez: 

Pro-Inwest Centrum Edukacji i pomocy psychologicznej

ul. Graniczna 29/121

40-956 Katowice 

tel. 032 209 05 32

e-mail: pro-inwest@pro-inwest.org

Scroll Up