Inwestycja w przyszłość. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób dotkniętych izolacją więzienną

 
O projekcie
Inwestycja w przyszłość. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób dotkniętych izolacją więzienną.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.5.  Adresatami projektu były osoby osadzone w placówce penitencjarnej Zakładu Karnego regionu Śląska, które nie ukończyły 24 roku życia.   

Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród osadzonych, którzy nie ukończyli 24 roku życia, stanowiących grupę ryzyka, narażoną na wykluczenie społeczne.  

W ramach projektu oferowaliśmy:Bezpłatne kursy zawodowe i kwalifikacyjneBezpłatne szkolenia miękkie. Ponadto podczas szkoleń Beneficjenci projektu otrzymali bezpłatny poczęstunek oraz niezbędne materiały szkoleniowe i wyposażenie dydaktyczne. Projekt zakładał szeroki zakres oddziaływania. Założono 17 edycji. Zajęcia prowadzone były w 10 osobowych grupach dla zindywidualizowania form wsparcia. Przy realizacji projektu udział wzięli doświadczeni psycholodzy, prawnik, trenerzy, doradcy zawodowi, liderzy klubów pracy oraz szkoleniowcy kursów kwalifikacyjnych.  
Okres realizacji projektu: 01.02.2006 – 31.01.2008   
W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące zajęcia: Psychologiczne warsztaty motywacji
Trening umiejętności psychospołecznych
Trening kreowania autowizerunku
Teatr terapeutyczny
Warsztaty aktywności na rynku pracy i przedsiębiorczości  
Projekt realizowany był przez: Pro-Inwest Centrum Edukacji i pomocy psychologicznejul. Graniczna 29/12140-956 Katowice tel. 032 209 05 32e-mail: pro-inwest@pro-inwest.org
Scroll Up