Elastyczni 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się

 

ELASTYCZNI 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się

Flexi 50+ sami decydują gdzie i w jaki sposób wykonują swoją pracę!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zainspirowała nas niska aktywność zawodowa osób po 50 roku życia w Małopolsce; słabe stosowanie elastycznych form zatrudnienia; brak źródeł informacji o rzeczywistych potrzebach, oczekiwaniach i możliwościach podjęcia zatrudnienia w elastycznych formach zarówno wśród 50+ jak i potencjalnych pracodawców z Małopolski; niewystarczające programy w zakresie integracji 50+ wśród instytucji pomocy i integracji społecznej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz brak wytycznych dla powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie integracji 50+. Najniższy wskaźnik zatrudnienia w województwie małopolskim cechuje właśnie osoby powyżej 50 roku życia (28,6%).

Adresatami projektu  instytucje pomocy i integracji społecznej (m.in. organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze), partnerzy społeczni i gospodarczy (m.in. organizacje przedsiębiorców i pracodawców, związki zawodowe, samorządy zawodowe) oraz niepracujący 50+ z regionu Małopolski.

Celem projektu jest diagnoza sytuacji 50+ na małopolskim rynku w zakresie ich integracji społeczno-zawodowej i polityki społecznej w regionie.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną m.in.:

·       badania kwestionariuszowe;

·       wywiady pogłębione;

·       badania focusowe;

·       badania opinii publicznej;

·       eksperyment laboratoryjny w formie szkolenia wyjazdowego;

·       konferencja „Elastyczni 50+ w Małopolsce”.

Zakres prac badawczych projektu obejmuje m.in.:

·       analizę polityki państwa i polityki społecznej w regionie wobec osób 50+;

·       diagnozę istniejących form zatrudnienia w sektorze elastycznym w Małopolsce jako uzupełnienie i alternatywa dla zatrudnienia tradycyjnego dla 50+;

·       diagnozę możliwości podjęcia elastycznych form zatrudnienia przez niepracujących 50+;

·       diagnozę postaw wobec elastycznych form zatrudnienia i integracji zawodowej 50+ mieszkańców woj. Małopolskiego;

·       analizę zakresu działań instytucji wsparcia dla 50+;

·       diagnozę potencjału małopolskich pracodawców w zakresie stosowalności elastycznych form zatrudnienia.

Grupę badawczą stanowią:

·       eksperci z zakresu polityki społecznej;

·       pracujące osoby w 9 elastycznych formach zatrudnienia;

·       niepracujące osoby 50+;

·       reprezentatywna próba mieszkańców województwa małopolskiego;

·       pracownicy instytucji wsparcia 50+ (w tym instytucje rynku pracy, instytucje pomocy);

·       pracodawcy z 3 sektorów (prywatnego, publicznego, społecznego).

W ramach projektu powstaną m.in. poniższe publikacje:

·       „Integracja elastycznych 50+” –  podręcznik;

·       „ABC elastycznych form zatrudnienia” –  informator;

·       „Elastyczne formy zatrudnienia szansą na pracę” – poradnik;

·       „Rozwiązywanie problemów społecznych – wytyczne dla zwiększania integracji zawodowej 50+ w regionie”;

·       „Elastyczni 50+ w Małopolsce” – materiały pokonferencyjne.

Okres realizacji projektu: 01.01.2009 – 30.06.2010

Elastyczne formy zatrudnienia (w skrócie EFZ; ang. Flexible Forms of Employment) pozwalają optymalizować tryb i czas pracy, dzięki czemu osoby, którym trudno podjąć pracę w tradycyjnych unormowaniach mogą pogodzić swoje obowiązki służbowe z innymi np. opieką nad osobami zależnymi. EFZ stanowią więc szansę zarówno dla kobiet wychowujących dzieci, osób niepełnosprawnych, osób młodych, emerytów i rencistów, jak i dla samych pracodawców chcących zoptymalizować strukturę zatrudnienia.

Elastyczne formy zatrudnienia przynoszą korzyści zarówno dla pracodawców, jak i samych pracowników. Pracodawca może bowiem obniżyć koszty pracy, zwiększyć efektywność zatrudnienia i konkurencyjność swojego przedsiębiorstwa, pracownik zaś, może wybrać dogodny dla siebie czas i miejsce pracy, czy też korzystać z innych niż tradycyjne form nawiązywania stosunku pracy.

Elastyczne formy zatrudnienia są szansą na ograniczenie bezrobocia i aktywizację osób powyżej 50 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z tym rozwój EFZ jest nieunikniony nie tylko w naszym kraju, ale i w całej Europie.

Wśród analizowanych elastycznych form zatrudnienia są m.in.

·       praca na zastępstwo zgodnie art. 25 & 1 k.p.;

·       zatrudnienie tymczasowe w znaczeniu Ustawy o Zatrudnieniu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003r. (Dz.U.03.166.1608);

·       samozatrudnienie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej w znaczeniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej;

·       telepraca zgodnie z art. 67i następne k.p.;

·       zatrudnienie na czas określony zgodnie z art. 25 §  1 k.p.;

·       zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 292 § 1 k.p.;

·       praca na umowę cywilno-prawną na podstawie swobody umów tj. art. 3531 §  1 k.c.;

·       prace sezonowe zgodnie z art. 25 § 1 k.p.;

·       zatrudnienie w ekonomii społecznej, do której zaliczono: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.).

Biuro Projektu:

Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej

ul. Modelarska 10

40-142 Katowice

tel. 032 209 05 32

e-mail: elastyczni@pro-inwest.org

Flagi UE
Scroll Up