Bezpłatne doradztwo i szkolenia w ramach OWES

 

OWES funkcjonuje na obszarze subregionu Centralno-Wschodniego woj. śląskiego, a więc miasta Chorzowa, miasta Dąbrowy Górniczej, miasta Siemianowic Śląskich, miasta Sosnowca, miasta Świętochłowic, pow. będzińskiego oraz zawierciańskiego.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu centralno – wschodniego zaprasza do udziału w projekcie Podmioty Ekonomii Społecznej, które mogą korzystać z bezpłatnego (objętych pomocą de minimis) wsparcia w następującym zakresie:

  • Doradztwo ogólne,
  • Doradztwo biznesowe,
  • Doradztwo specjalistyczne: prawne, księgowe, podatkowe, marketingowe, osobowe.

oraz szkoleń w następującej tematyce:

1. Zagadnienia administracyjno-prawne związane z powoływaniem PES/PS oraz ich funkcjonowaniem, w tym m.in.: możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (m.in. formy prawne i typy PES/PS), zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o spółdzielniach socjalnych, ustawa o samorządzie terytorialnym, formy zaangażowania  zawodowego (umowy o pracę, cywilnoprawne, wolontariackie) z uwzględnieniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ochrona danych osobowych w kontekście obowiązujących przepisów (RODO), obowiązki PES/PS w świetle zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Aspekty finansowe i księgowe, zarządzanie finansami w PES/PS, w tym m.in.:
– potrzeby planowania finansowego i zarządzania finansami (zasady sporządzania planów finansowych, tworzenie budżetów), rachunek zysków i strat
– zawartość i metody analizy (analiza przychodów, analiza kosztów), bilans – zawartość i metody analizy (aktywa – majątek przedsiębiorstwa, źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa), przepływ gotówki
– zawartość i metody analizy, źródła informacji do prognoz (dane historyczne – analiza i wykorzystanie, zewnętrzne źródła informacji, prognozowanie popytu rynkowego), prognozowanie sprzedaży i kosztów, opracowywanie prognozy bilansu, planowanie przepływu gotówki, wskaźniki finansowe (wskaźniki płynności, wskaźniki sprawności działania, pozostałe wskaźniki), wymogi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, polityki rachunkowości; sprawozdanie finansowe
– elementy, zasady i terminy sporządzania, układy kosztów oraz ich ewidencja spełniająca wymogi ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wykorzystanie programu księgowego do prowadzenia ksiąg, deklaracje podatkowe (CIT, PIT, VAT), ewidencjonowanie rzeczowych aktywów trwałych i ich inwentaryzacja.

3. Planowanie strategiczne w PES/PS, w tym m.in.: istota i pojęcie procesu planowania, wybrane narzędzia analizy strategicznej – analiza zasobów firmy, analizy konkurencyjnej i sektorowej, analiza makrootoczenia, cele długo-, średnio- i krótkookresowe, wyznaczenie celów strategicznych przedsiębiorstwa i tworzenie planów strategicznych, proces sporządzania budżetu, kontrola i ocena procesu planowania.

4. Tworzenie biznesplanów/planów restrukturyzacji oraz marketing PES/PS, w tym m.in.: pojęcie biznesplanu i jego elementy składowe,analiza i ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa (analiza SWOT), analiza rynku i plan marketingowy przedsiębiorstwa (opis produktu/usługi, segmentacja klientów i wybór rynku docelowego, źródła informacji o rynku docelowym, metody pozyskiwania klientów, dystrybucja i promocja),budowanie powiązań kooperacyjnych PES/PS, restrukturyzacja działalności PES/PS, marketing w PES/PS (rola marketingu w małym przedsiębiorstwie, analiza rynku, konkurencji oraz trendów, podstawy badań marketingowych, strategia marki a plan marketingowy).

5. Zarządzanie projektami w PES/PS, w tym m.in.: projekt jako forma realizacji celów organizacji, zespół projektowy, cel projektu, planowanie działań,rezultaty w projektach, budżetowanie projektów, obowiązki sprawozdawcze w projektach, podstawy rozliczeń finansowych w projektach, audyty i kontrole w projektach.

6. Źródła finansowania PES/PS, w tym m.in.: kredyty bankowe (rodzaje kredytów, koszty kredytu, zdolność kredytowa), leasing (rodzaje leasingu, dostępność leasingu, korzyści wynikające z leasingu), fundusze pożyczkowe (zasady działania, procedura pozyskiwania, istniejące fundusze), fundusze poręczeniowe (zasady działania, procedura pozyskiwania, istniejące fundusze), fundusze UE (programy operacyjne, procedury związane z pozyskaniem dotacji), pozostałe źródła finansowania zewnętrznego (granty, venture capital, aniołowie biznesu), sponsoring – podstawowe zagadnienia, typy, definicje, 

7. Doskonalenie umiejętności społecznych i interpersonalnych kadry PES/PS, w tym m.in.: zarządzanie zasobami ludzkimi (zespołem PES/PS), rozwiązywanie konfliktów (konflikt interpersonalny i konflikt grupowy, fazy konfliktu, przyczyny i źródła konfliktów w organizacji, główne przeszkody w rozwiązywaniu konfliktów, podejmowanie decyzji w sytuacji konfliktu interesów), motywowanie pracowników  zarządzanie czasem, umiejętność wywierania )wpływu i obrona przed manipulacją, negocjacje – ich przebieg (schemat prowadzenia negocjacji, BATNA, style negocjowania, trudne sytuacje negocjacyjne), myślenie kreatywne i twórcze analizowanie sytuacji w negocjacjach (metody podejmowania decyzji i dochodzenia do optymalnych rozwiązań, narzędzia kreatywności, techniki twórczego myślenia, techniki kreowania pomysłów), komunikacja w kontaktach z partnerami  i współpracownikami (typy komunikacji, bariery i błędy w  komunikowaniu się, reguły efektywnej komunikacji), autoprezentacja jako komunikat (co to jest własny wizerunek, porozumiewanie się, komunikacja pozawerbalna, komunikacja wokalna oraz werbalna); Feedback – element kontaktów z pracownikami i współpracownikami, komunikacja w sytuacjach kryzysowych (typy sytuacji kryzysowych, typy komunikatów wyprzedzających, komunikacja wyprzedzająca)

W sumie w ramach projektu zostanie objętych wsparciem 301 podmiotów ekonomii społecznej oraz 1192 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których zostanie utworzonych 400 miejsc pracy.

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Partnerami prowadzi OWES dla subregionu Centralno-Wschodniego, w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie dla poddziałania: 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe

Okres realizacji projektu. 14.12.2018 – 15.12.2023

Wartość projektu: 22 353 034,00 zł Wartość dofinansowania: 22 000 982,30 zł

Aby skorzystać z pomocy OWES należy zapoznać się z regulaminem funkcjonowania OWES dostępnym w zakładce Dokumenty na stronie internetowej: www.owes.frapz.org.pl

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszej pomocy.

Scroll Up